สวยศิลป์ล้านนาเสน่หาทะเลหมอกป่าไม้งามหลายน้ำตก มรดกประเพณีชนเผ่ามีมากหลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้อนเล็บ เก็บภาพขันโตกเสน่ห์โลกถิ่นเหนือ

ภาคเหนือ

                               ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา
                              ดังนี้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
                              ประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับภาคกลาง (พิษณุโลก สุโขทัย) และภาคตะวันตก (ตาก) บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ                              
                              แต่เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา ซึ่งสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาในปีพุทธศักราช 1835 โดยพญามังราย                              
                              และสถาปนาเมืองหลวงอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช 1839 ในชื่อนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
                              อาณาจักรล้านนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1835 เกิดจากการยุบรวมกันของอาณาจักรในช่วงยุคก่อนหน้า
                              คือ หิรัญนครเงินยางเชียงแสน และ หริภุญชัย

                                 ภาคเหนือประกอบด้วย 17 จังหวัดได้แก่
                              1.จังหวัดเชียงราย  2.จังหวัดเชียงใหม่  3.จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา  5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                              7.จังหวัดลำปาง  8.จังหวัดลำพูน 9.จังหวัดอุตรดิตถ์ 10. จังหวัดตาก  11.จังหวัดพิษณุโลก 12. จังหวัดสุโขทัย                                                                          13.จังหวัดเพชรบูรณ์  14.จังหวัดพิจิตร 15.จังหวัดกำแพงเพชร  16.จังหวัดนครสวรรค์  17.จังหวัดอุทัยธานี

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ_(ประเทศ)

 

โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสำระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี