แหล่งเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ เยือนถิ่นกรุงเก่า เสน่ห์เจ้าพระยา องามตาวัดพระศรี ฯ ที่ตั้งเมืองหลวงไทย ลือไกลพระราชวัง ชายฝั่งทะเลงาม ชื่นฉ่ำน้ำตก มรดกภาคกลาง
ประวัติ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ผู้จัดทำ

ภาคกลาง

                              พื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย 21 จังหวัด และ 1 เขตการปกครองพิเศษ ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก
           นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
           สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ส่วน กรุงเทพมหานคร ไม่นับว่าเป็นจังหวัด เนื่องจากเป็นเขตการปกครองพิเศษ

                              เนื่องจากภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง
           ท่าจีน แควน้อย แควใหญ่ ฯลฯ พื้นที่แถบนี้จึงอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
           ทำนาปลูกข้าว มีสวนผลไม้ และทำไร่ นอกจากนี้ยังมีกิจการปศุสัตว์ เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อพันธุ์นม มีฟาร์มไก่ และเลี้ยงปลา ส่วนจังหวัดที่อยู่ติด
           ชายทะเลก็ทำการประมง และนาเกลือ รวมไปถึงอาชีพรับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ รับราชการ และงานหัตถศิลป์อีกมากมาย
      

                              จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้กล่าวว่า ภาคกลางเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เมื่อ พุทธศตวรรษที่
           11-16 ยุคที่ชนชาติมอญครอบครองดินแดนแถบนี้ จากนั้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ชนชาติขอมหรือ เขมรก็เข้ามาเรืองอำนาจ โดยมีศูนย์กลาง
           อยู่ที่ลพบุรี และขยายอาณาเขตออกไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และสิงห์บุรี

ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด21จังหวัด(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)ดังนี้


                                                                                          1. จังหวัดกำแพงเพชร
                                                                                          2. จังหวัดชัยนาท
                                                                                          3. จังหวัดนครนายก
                                                                                          4. จังหวัดนครปฐม
                                                                                          5. จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                          6. จังหวัดนนทบุรีฃ
                                                                                          7. จังหวัดปทุมธานี
                                                                                          8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                                                          9. จังหวัดพิจิตร
                                                                                          10. จังหวัดพิษณุโลก
                                                                                          11. จังหวัดเพชรบูรณ์
                                                                                          12. จังหวัดลพบุรี
                                                                                          13. จังหวัดสมุทรปราการ
                                                                                          14. จังหวัดสมุทรสงคราม
                                                                                          15. จังหวัดสมุทรสาคร
                                                                                          16. จังหวัดสระบุรี
                                                                                          17. จังหวัดสิงห์บุรี
                                                                                          18. จังหวัดสุโขทัย
                                                                                          19. จังหวัดสุพรรณบุรี
                                                                                          20. จังหวัดอ่างทอง
                                                                                          21. จังหวัดอุทัยธานี

ที่มา:http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/ภาคกลางมีกี่จังหวัด-อะไรบ้าง

 

โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี