คำขวัญประจำภาคเหนือและจังหวัดในภาคเหนือ สวยศิลป์ล้านนา เสน่หาทะเลหมอก ป่าไม้งามหลายน้ำตก มรดกประเพณี ชนเผ่ามีมาก หลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้อนเล็บ เก็บภาพขันโตก เสน่ห์โลกถิ่นเหนือ

ประวัติของภาคเหนือ

ภาคเหนือ

                                          เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทยมีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่นๆเรียงตามเข็มนาฬิกา
                              ดังนี้ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
                              ทิศใต้ติดกับภาค (พิษณุโลก สุโขทัย )และภาคตะวันตก (ตาก)บริเวณพื่นที่ภาคเหนือแต่เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา
                              ซึ่งสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาในปีพุทธศักราช1835โดยพญามังรายและสถาปนาเมืองหลวงอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช
                              1835เกิดจากการยุบรวมกันของอาณาจักรในช่วงยุคก่อนหน้าคือหิรัญนครเงินยางเชียงแสนและหริภุญชัย


                                                                                             ภาคเหนือประกอบด้วย17จังหวัดได้แก่

                                                            1.จังหวัดเชียงราย
                                                            2.จังหวัดเชียงใหม่
                                                            3.จังหวัดน่าน
                                                            4.จังหวัดพะเยา
                                                            5.จังหวัดแพร
                                                            6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                                                            7.จังหวัดลำปาง 
                                                            8.จังหวัดลำพูน
                                                            9.จังหวัดอุตรดิตถ
                                                          10.จังหวัดตาก
                                                          11.จังหวัดพิษณุโลก
                                                          12.จังหวัดสุโขทัย
                                                          13.จังหวัดเพชรบูรณ์
                                                          14.จังหวัดพิจิตร
                                                          15.จังหวัดกำแพงเพชร
                                                          16.จังหวัดนครสวรรค
                                                          17.จังหวัดอุทัยธานี

                                                                                                   ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ_(ประเทศไทย)

 

 

โครงงานบูรณาการ O-NET สามกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี