สวยศิลป์ล้านนา เสน่หาทะเลหมอก ป่าไม้งามหลายน้ำตก มรดกประเพณี ชนเผ่ามีมาก หลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้อนเล็บ เก็บภาพขันโตก เสน่ห์โลกถิ่นเหนือ
ประวัติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ผู้จัดทำ

ภาคเหนือ

 

                                            ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆเรียงตาม
                         เข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐ
                         ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ ติดกับภาคกลาง(พิษณุโลก สุโขทัย) และภาคตะวันตก (ตาก)

                                            ภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน และมีพื้นที่สำคัญของประเทศอยู่หลายจุด
                         เช่น พื้นที่ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ทางด้านเหนือสุดของประเทศที่
                         อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดสูงสุดของประเทศที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่
                         แรกของประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านประเทศไทยอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน
                         จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือมีพื้นที่รวมทั้งหมด 93,690.85 ตร.กม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของพื้นที่บนผิวโลกและหาก
                         เทียบจากขนาดพื้นที่แล้ว ภาคเหนือจะมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศฮังการีมากที่สุด และมีขนาดเล็กกว่าประเทศเกาหลี
                         ใต้เล็กน้อย
                     

                       

                                                                 ภาคเหนือตอนบน                                                                ภาคเหนือตอนล่าง
                                                                 1. เชียงราย                                                                            1.ตาก
                                                                 2. เชียงใหม่                                                                           2.พิษณุโลก
                                                                 3. น่าน                                                                                   3.สุโขทัย
                                                                 4. พะเยา                                                                                4.เพชรบูรณ์
                                                                 5. แพร่                                                                                   5.พิจิตร
                                                                 6. แม่ฮ่องสอน                                                                        6.กำแพงเพชร
                                                                 7. ลำปาง                                                                               7.นครสวรรค์
                                                                 8. ลำพูน                                                                                8.อุทัยธานี
                                                                 9. อุตรดิตถ์

 

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ_(ประเทศไทย)          

    

         

 

 

โครงงานบูรณาการ "O-NET 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี