แหล่งเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์  เยือนถิ่นกรุงเก่า  เสน่ห์เจ้าพระยา  องามตาวัดพระศรี ฯ ที่ตั้งเมืองหลวงไทย  ลือไกลพระราชวังชายฝั่งทะเลงาม ชื่นฉ่ำน้ำตก   มรดกภาคกลาง

ภาคกลาง

                             ภาคกลาง หมายถึง ภูมิภาคตอนกลางของไทย ครอบคลุมพื้นที่แห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน
              และภาคใต้ ในบางบริเวณบท ภาคกลางอาจหมายรวมถึงภาคตะวันตกและภาคตะวันออกด้วย ราชบัณฑิตยสถานได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออก
              เป็น 6 ภาคตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยให้ภาคกลางประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 22 จังหวัดได้แก่           

    1.กรุงเทพมหานคร

    2.กำแพงเพชร

    3.ชัยนาท

    4.นครนายก

    5.นครปฐม

    6.นครสวรรค์

    7.นนทบุรี

    8.ปทุมธานี

    9.พระนครศรีอยุธยา

    10.พิจิตร

    11.พิษณุโลก

    12.เพชรบูรณ์

    13.ลพบุรี

    14.สมุทรปราการ

    15.สมุทรสงคราม

    16.สมุทรสาคร

    17.สระบุรี

    18.สิงห์บุรี

    19.สุโขทัย

    20.สุพรรณบุรี

    21.อ่างทอง

    22.อุทัยธานี

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคกลาง(ประเทศไทย)

 

โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี