สวยศิลป์ล้านนา เสน่หาทะเลหมอก ป่าไม้งามหลายน้ำตก มรดกประเพณี ชนเผ่ามีมาก หลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้อนเล็บ เก็บภาพขันโตก เสน่ห์โลกถิ่นเหนือ

                 

                 ภาคเหนือ

                     
                      ภาคเหนือ 
เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 
              ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
              ทิศใต้ติดกับภาคกลาง (พิษณุโลก สุโขทัย) และภาคตะวันตก (ตาก)
              ภาคเหนือมี 17 จังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
              

                 ภาคเหนือตอนบน
           1.เชียงราย
            2.เชียงใหม่
            3.น่าน
            4.พะเยา
            5.แพร่
            6.แม่ฮ่องสอน
            7.ลำปาง
            8.ลำพูน
            9.อุตรดิตถ์


                  ภาคเหนือตอนล่าง
           1.ตาก
           2.พิษณุโลก
           3.สุโขทัย
           4.เพชรบูรณ์
           5.พิจิตร
           6.กำแพงเพชร
           7.นครสวรรค์
           8.อุทัยธานี

       ที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ_(ประเทศไทย)

 

โครงงานบูรณาการ O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี