สวยศิลป์ล้านนา เสน่หาทะเลหมอก ป่าไม้งามหลายน้ำตก มรดกประเพณี ชนเผ่ามีมาก หลากผ้าทอมือ เลื่องลือฟ้อนเล็บ เก็บภาพขันโตก เสน่ห์โลกถิ่นเหนือ

ภาคเหนือ

                                     จังหวัดในภาคเหนือ แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประเพณี สังคม วัฒนธรรมและภาษา โดยราชบัณฑิตยสถาน
                  ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด นอกจากการแบ่งตามราชบัณฑิตยสถาน แล้ว ยังมีหน่วยงานที่เคยจัดแบ่งภูมิภาคของประเทศไทย
                  ขึ้นเพื่อกำหนดแผนบริหารงานด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการแบ่งภูมิภาคอย่างไม่เป็นทางการได้แก่
                  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดให้ภาคเหนือประกอบด้วย 17 จังหวัดได้แก่

                                           ภาคเหนือตอนบน
                                             1. เชียงราย
                                             2. เชียงใหม่
                                             3. น่าน
                                             4. พะเยา
                                             5. แพร่
                                             6. แม่ฮ่องสอน
                                             7. ลำปาง
                                             8. ลำพูน
                                             9. อุตรดิตถ์
                                          ภาคเหนือตอนล่าง
                                             1. ตาก
                                             2. พิษณุโลก
                                             3. สุโขทัย
                                             4. เพชรบูรณ์
                                             5. พิจิตร
                                             6. กำแพงเพชร
                                             7. นครสวรรค์
                                             8. อุทัยธานี

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ภาคเหนือ_(ประเทศไทย)


โครงงานบุรณาการ O-Net สามสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี