เพลินตาปราสาทหิน เยือนถิ่น โบราณสถาน เก่ากาลประวัติศาสตร์ผุดผาดสาวเรณู สวยหรูไหมแพรวา งามตาน้ำตกใส ป่าใหญ่สวย รวยไม้ดอก ทะเลหมอกภูเขา หนาวสุด แห่งสยาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

                        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เป็นภาคที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (เกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ) โดยมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 168,854        
                ตารางกิโลเมตร มีประชากร ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 จำนวน 21,701,335 คน ภาคอีสานเป็นภาคที่แห้งแล้งที่สุดของไทย
                แต่ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ 
                อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติที่สำคัญอีกด้วย

               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนจังหวัดทั้งหมด 20 จังหวัด โดยมีรายชื่อจังหวัดดังนี้
                                1. จังหวัดนครราชสีมา
                                2. จังหวัดอุบลราชธานี
                                3. จังหวัดขอนแก่น
                                4. จังหวัดบุรีรัมย์
                                5. จังหวัดอุดรธานี
                                6. จังหวัดศรีสะเกษ
                                7. จังหวัดสุรินทร์
                                8. จังหวัดร้อยเอ็ด
                                9. จังหวัดชัยภูมิ
                                10. จังหวัดสกลนคร
                                11. จังหวัดกาฬสินธุ์
                                12. จังหวัดมหาสารคาม
                                13. จังหวัดนครพนม
                                14. จังหวัดเลย
                                15. จังหวัดยโสธร
                                16. จังหวัดหนองคาย
                                17. จังหวัดหนองบัวลำภู
                                18. จังหวัดบึงกาฬ
                                19. จังหวัดอำนาจเจริญ
                                20. จังหวัดมุกดาหาร

http://www.isangate.com/isan/

 

โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี