แหล่งเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ เยือนถิ่นกรุงเก่า เสน่ห์เจ้าพระยา องามตาวัดพระศรี ฯ ที่ตั้งเมืองหลวงไทย ลือไกลพระราชวัง ชายฝั่งทะเลงาม ชื่นฉ่ำน้ำตก มรดกภาคกลาง

ประวัติภาคกลาง

ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง ท่าจีน
             แควน้อย แควใหญ่ ฯลฯ พื้นที่แถบนี้จึงอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว
มีสวนผลไม้ และทำไร่ นอกจากนี้ยังมีกิจการปศุสัตว์ เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อพันธุ์นม มีฟาร์มไก่ และเลี้ยงปลา ส่วนจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลก็ทำการประมง
และนาเกลือ รวมไปถึงอาชีพรับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ รับราชการ และงานหัตถศิลป์อีกมากมาย

                            ประกอบไปด้วย 22 จังหวัด ดังนี้

                             1.จังหวัดกำแพงเพชร
                             2.จังหวัดชัยนาท
                             3.จังหวัดนครนายก
                             4.จังหวัดนครปฐม
                             5.จังหวัดนครสวรรค์
                             6.จังหวัดนนทบุรี
                             7.จังหวัดปทุมธานี
                             8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                             9.จังหวัดพิจิตร
                            10.จังหวัดพิษณุโลก
                            11.จังหวัดเพชรบูรณ์
                            12.จังหวัดลพบุรี
                            13.จังหวัดสมุทรปราการ
                            14.จังหวัดสมุทรสงคราม
                            15.จังหวัดสมุทรสาคร
                            16.จังหวัดสิงห์บุรี
                            17.จังหวัดสุโขทัย
                            18.จังหวัดสุพรรณบุรี
                            19.จังหวัดสระบุรี
                            20.จังหวัดอ่างทอง
                            21.จังหวัดอุทัยธานี
                            22.กรุงเทพมหานคร

ที่มา : http://www.leadershiphabit.com/ภาคกลางมีกี่จังหวัด-อะไ/


โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี