แหล่งเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ เยือนถิ่นกรุงเก่า เสน่ห์เจ้าพระยา องามตาวัดพระศรี ฯ ที่ตั้งเมืองหลวงไทย ลือไกลพระราชวัง ชายฝั่งทะเลงาม ชื่นฉ่ำน้ำตก มรดกภาคกลาง

 

ภาคกลาง

 

 

ภาคกลางของประเทศไทย เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นเลือดใหญ่นอกจากข้าวยังมีพืชผักอื่นๆอีกแทบทุกชนิด อีกทั้งยังมีที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโบราณสถานมากมาย ประชากรในภาคกลางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากดินมีคุณภาพดีและมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่ รวมทั้งสิ้น 22 จังหวัด ดังนี้

   1.กรุงเทพมหานคร
       2.จังหวัดกำแพงเพชร
3.จังหวัดชัยนาท
    4.จังหวัดนครนายก
   5.จังหวัดนครปฐม
      6.จังหวัดนครสวรรค์
7.จังหวัดนนทบุรี
   8..จังหวัดปทุมธานี
                  9..จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.จังหวัดพิจิตร
      11.จังหวัดพิษณุโลก
      12.จังหวัดเพชรบูรณ์
 13.จังหวัดลพบุรี
             14.จังหวัดสมุทรปราการ
            15.จังหวัดสมุทรสงคราม
       16.จังหวัดสมุทรสาคร
17.จังหวัดสระบุรี
18.จังหวัดสิงห์บุรี
19.จังหวัดสุโขทัย
      20.จังหวัดสุพรรณบุรี
  21.จังหวัดอ่างทอง
  22.จังหวัดอุทัยธานี


ที่มา: http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/


 

โครงงานบูรณาการ O-Net สามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี